Astrazeneca Monts, Monts

Seřadit: Název | Cena

Marcaine 0.5% inj.sol.5x20ml/100mg
Marcaine 0.5% inj.sol.5x20ml/100mg

Jedná se o léčivý přípravek, který dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je dostupný na základě lékařského předpisu, nebo žádanky o léčiva.

Marcaine 0,5%, injekční roztok
bupivacaini hydrochloridum

1. Co je Marcaine 0,5% a k čemu se používá
Marcaine 0,5% obsahuje léčivou látku bupivakain hydrochlorid. Patří do skupiny léčivých přípravků, které se nazývají lokální anestetika.
Marcaine 0,5% se používá ke znecitlivění (anestezii) částí těla. Používá se k odstranění vnímání bolesti nebo k odstranění bolesti. Může se použít:
- k znecitlivění částí těla v průběhu chirurgických výkonů (operace) u dospělých a dospívajících starších než 12 let.
- k odstranění bolesti u dospělých a dětí starších než 1 rok.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Marcaine 0,5% používat
Zvláštní pozornost vyžadují děti mladší než 12 let, neboť některé postupy regionální anestezie (ztráta vnímání bolesti) přípravkem Marcaine 0,5% v průběhu chirurgických zákroků nebyly u této věkové kategorie stanoveny.
Bezpečnost a účinnost přípravku Marcaine 0,5% nebyla stanovena u dětí do 1 roku.
Nepoužívejte Marcaine 0,5% jestliže:
- jste alergický(á) na bupivakain hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- jste alergický(á) na jiná lokální anestetika ze stejné třídy (např. lidokain nebo ropivakain).
- máte kožní infekci v místě, kde má být anestetikum podáno.
- máte kardiogenní šok (situace, kdy srdce nepumpuje dost krve do krevního oběhu).
- máte hypovolemický šok (velmi nízký krevní tlak vedoucí ke kolapsu).
- máte problémy se srážlivostí krve.
- máte zánět míchy nebo mozku (meningitida, poliomyelitida, spondylitida).
- máte úpornou bolest hlavy způsobenou krvácením do mozku.
- máte problémy s míchou v důsledku chudokrevnosti.
- máte otravu krve (septický zánět krve).
- měl(a) jste nedávno úraz páteře, tuberkulózu páteře nebo nádor páteře.
Jestliže se některá z výše uvedených okolností vztahuje také na Vás, lékař Vám nesmí podat tento léčivý přípravek. Pokud si nejste jist(a), poraďte se s lékařem ještě dříve než Vám přípravek podá.
Upozornění a opatření

Další léčivé přípravky a Marcaine 0,5%
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Je to důležité proto, že Marcaine 0,5% může ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Marcaine 0,5%.
Lékaře informujte zejména o následujících lécích:
- léčivé přípravky k léčbě nepravidelné srdeční akce (arytmie), např. s lidokainem, mexiletinem nebo amiodaronem.
- léčivé přípravky k zabránění srážení krve (antikoagulancia).
Lékař potřebuje být informován o těchto léčivých přípravcích, aby použil správnou dávku přípravku Marcaine 0,5%.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po podání přípravku Marcaine 0,5% můžete pociťovat ospalost a též rychlost Vašich reakcí může být změněna. Lékař rozhodne, zda se můžete aktivně účastnit silničního provozu nebo používat stroje a nástroje.
3. Jak se Marcaine 0,5% používá
Lékař Vám podá Marcaine 0,5%, neboť ví, jak přípravek správně podat.
Potřebnou dávku určí lékař na základě potřebného rozsahu odstranění bolesti a podle části Vašeho těla, kam bude přípravek podán. Závisí též na Vaší tělesné hmotnosti, věku a celkové kondici. Obvykle postačí podat jednu dávku, ale pokud by se chirurgický výkon protáhnul, lze podat další dávku nebo podat přípravek jako pomalou infuzi.
Místo podání přípravku závisí na tom, k jakému účelu je podáván. Lékař Vám přípravek podá na jedno z následujích míst:
- poblíž místa, které má být znecitlivěno.
- do místa, které může být vzdáleno od místa znecitlivění. To platí pro případy, kdy dostanete epidurální injekci (injekci do páteře, do oblasti, která obklopuje míšní kanál).
Jakmile je přípravek Marcaine podán některým z těchto způsobů, nervová vlákna přestanou vést podněty/bolestivé impulzy směrem k mozku. Po ukončení chirurgického výkonu dojde postupně k odeznění tohoto účinku.
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Marcaine 0,5%, než bylo potřeba
Závažné nežádoucí účinky při předávkování přípravkem Marcaine 0,5% jsou nepravděpodobné. Takové nežádoucí účinky vyžadují zvláštní léčbu a lékař, který Vás léčí tímto přípravkem je obeznámen s řešením takových situací. Prvními příznaky předávkování přípravkem Marcaine 0,5% jsou obvykle:
- pocit závratě a točící se hlavy.
- necitlivost rtů a okolí úst.
- necitlivost jazyka.
- problémy se slyšením.
- problémy s viděním.
Aby se snížilo riziko závažných nežádoucích účinků, lékař přestane podávat Marcaine 0,5%, jakmile se tyto příznaky objeví. To také znamená, že pokud byste pociťoval(a) výše uvedené příznaky, informujte okamžitě lékaře.
Závažnější nežádoucí účinky při předávkování přípravkem Marcaine 0,5% zahrnují svalové záškuby, svalové křeče a ztrátu vnímání.
Použití u dětí a dospívajících
V závislosti na typu požadované analgezie (ztráta vnímání bolesti) je přípravek Marcaine 0,5% podáván pomalu do epidurálního prostoru (oblast, která obklopuje míšní kanál) nebo jiných částí těla anesteziologem, který je zkušený v oblasti anestetických technik u dětí. Dávka závisí na věku a tělesné hmotnosti pacienta a určí ji anesteziolog.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Závažné alergické reakce (jsou vzácné, postihují méně než 1 pacienta z 10)
Pokud se dostaví závažná alergická reakce, řekněte to hned lékaři. Příznaky takové reakce zahrnují náhlý vznik:
- otoku obličeje, rtů, jazyka a krku. V důsledku toho je nesnadné polknout.
- závažný nebo náhlý otok rukou, nohou a kotníků.
- obtížné dýchání.
- závažné svědění kůže s puchýři.
Další možné nežádoucí účinky:
Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10)
- nízký krevní tlak. Můžete pociťovat závrať nebo točení hlavy.
- pocit nevolnosti (nucení na zvracení).
Časté (postihují méně než 1 pacienta z 10)
- nevolnost (zvracení).
- pocit závratě.
- pocit píchání a bodání v kůži.
- vysoký krevní tlak.
- pomalá činnost srdce.
- problémy s vylučováním vody (hromadění vody v těle).
Méně časté (postihují méně než 1 pacienta ze 100)
- pocit točící se hlavy.
- záškuby (křeče).
- necitlivost jazyka nebo okolí úst.
- zvonění v uších nebo zvýšená citlivost na zvukové podněty.
- potíže s mluvením.
- neostré vidění.
- ztráta vnímání.
- třes (chvění).
- svalové záškuby.
Vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 1000)
- dvojité vidění.
- nervové poškození, které může vést ke změnám vnímání nebo svalová slabost (neuropatie). Může zahrnovat i poškození periferních nervů.
- zánět pleny, která obklopuje míchu (arachnoiditida). Příznaky zánětu zahrnují bodání nebo palčivou bolest v dolní části zad nebo nohách a brnění, necitlivost nebo slabost v nohách.
- slabost v nohách či úplná nehybnost nohou.
- nepravidelná srdeční akce (arytmie). Může ohrožovat život pacienta.
- zpomalené dýchání nebo zástava dechu nebo zástava srdce. Může ohrožovat život pacienta.
Další nežádoucí účinky, které byly pozorovány u jiných lokálních anestetik a které se mohou objevit i u přípravku Marcaine 0,5%:
- problémy s jaterními enzymy. K této komplikaci může dojít, pokud byste dostával(a) přípravek po delší dobu.
- poškození nervů. Vzácně mohou být tyto problémy trvalé.
- slepota, která není trvalá, nebo problémy s okohybnými svaly, které mohou trvat značně dlouho. K těmto problémům může dojít při podání anestetika do blízkosti oka.

Jak Marcaine 0,5% uchovávat?
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za „Použitelné do:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem.
Váš lékař nebo nemocnice obvykle uchovává Marcaine 0,5%. Personál je zodpovědný za správné uchovávání, zacházení a používání přípravku Marcaine 0,5%.
6. Obsah balení a další informace
Co Marcaine 0,5% obsahuje
- Léčivou látkou je bupivacaini hydrochloridum (bupivakain hydrochlorid). Jedna lahvička obsahuje bupivacaini hydrochloridum odpovídající 5 mg bupivacainum v 1ml roztoku.
- Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou: chlorid sodný, roztok hydroxidu sodného a/nebo kyselina chlorovodíková a voda na injekci.
Jak Marcaine 0,5% vypadá a co obsahuje toto balení
Marcaine 0,5% je čirý bezbarvý injekční roztok ve skleněných lahvičkách pro jednorázové použití. Lahvičky jsou opatřeny pryžovým uzávěrem, hliníkovým pertlem a plastovou krytkou a jsou umístěny v papírové krabičce.
Velikost balení: 5x20 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci
AstraZeneca UK Limited
2 Kingdom Street
London W2 6BD
Velká Británie
Výrobce
Recipharm Monts
372 60 Monts
Francie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
tel. +420 222 807 111
infoservis.cz@astrazeneca.com
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.1.2015
Další zdroje informací
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Česká republika/Státní ústav pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz

314,-S DPH:
Počet produktů na stránku
Právě se nacházíte:   Lékárna Online > Astrazeneca Monts, Monts
Kategorie
Třídění podle výrobců

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality
Cena: 0,-