Zentiva, a.s., Praha

Rozsah ceny:
slider
Seřadit: Název | Cena

Adrenalin inj.5x1ml/1mg Léčiva
Adrenalin inj.5x1ml/1mg Léčiva

Jedná se o léčivý přípravek, který dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je dostupný na základě lékařského předpisu, nebo žádanky o léčiva.

ADRENALIN LÉČIVA
(Epinephrini hydrochloridum)

Adrenalin Léčiva je injekční roztok k léčbě život ohrožujících stavů.

Adrenalin Léčiva je určen k léčbě: srdeční zástavy v průběhu neodkladné resuscitace, fibrilace
(míhání) komor; anafylaktického šoku; akutního zúžení průdušek; periferního selhávání
krevního oběhu při dostatečné náplni krevního řečiště, endotoxinového šoku; k omezení
kapilárního krvácení; k odstranění překrvení sliznic; k zúžení cév při místním znecitlivění.

 

98,-S DPH:
Dithiaden inj.10x2ml
Dithiaden inj.10x2ml

Jedná se o léčivý přípravek, který dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je dostupný na základě lékařského předpisu, nebo žádanky o léčiva.

DITHIADEN INJ
Bisulepini hydrochloridum
Injekční roztok

Dithiaden inj blokuje působení histaminu, jedné z látek, která se v organismu uvolňuje při alergické reakci.
Dithiaden inj se používá na zmírnění obtíží při projevech přecitlivělosti časného typu, při alergické rýmě (zvláště sezonní), u akutních alergických stavů a alergických reakcí (po bodnutí hmyzem, aplikaci alergenu, po podání léků či požití potravin), u kopřivky, angioedému (otok hrtanu, který může vést k dušení), atopické dermatitidě.
Další indikací pro injekční podání je celková alergická reakce včetně anafylaktického šoku, ihned v návaznosti na podání adrenalinu, popř. glukokortikoidů.

174,-S DPH:
Dolmina Inj. inj.5x3ml/75mg
Dolmina Inj. inj.5x3ml/75mg

Jedná se o léčivý přípravek, který dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je dostupný na základě lékařského předpisu, nebo žádanky o léčiva.

DOLMINA - Injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: jedna ampule obsahuje diclofenacum natricum 75 mg ve 3 ml injekčního roztoku.

Pomocné látky se znáným účinkem: obsahuje benzylalkohol 120 mg/3 ml; disiřičitan sodný (E223).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA: Injekční roztok

Popis přípravku: čirý bezbarvý až slabě nažloutlý injekční roztok bez mechanických nečistot.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Intramuskulární injekce jsou určeny k terapii akutní bolesti u následujících indikací:

- Zahajovací léčba akutních, silně bolestivých zánětlivých a degenerativních revmatických onemocnění: revmatoidní artritida, osteoartróza, spondylartritida včetně ankylozující spondylitidy, bolestivé vertebrogenní syndromy, mimokloubní revmatizmus jako např. humeroskapulární periartritida.

- Akutní ataka dny.

- Zánětlivé a bolestivé stavy v chirurgii, traumatologii, ortopedii a stomatochirurgii.

- Biliární a renální kolika.

- Těžké záchvaty migrény.

Intravenózní infúze:

K léčbě nebo prevenci pooperačních bolestivých stavů při hospitalizaci.

4.2 Dávkování a způsob podání

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků (viz bod 4.4).

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Dospělí

Dolmina injekční roztok se nedoporučuje podávat déle než dva dny; je-li to nutné, dále se v léčbě pokračuje perorální formou diklofenaku.

Intramuskulární injekce

Aby se zabránilo poškození nervu nebo jiných tkání v místě injekce, je nutné dodržovat níže uvedená opatření.

Zpravidla se aplikuje jedna ampulka denně (75 mg), formou injekce hluboko intramuskulárně do horního zevního kvadrantu gluteálního svalu. U těžkých případů (např. kolika) může být výjimečně zvýšena denní dávka na 2 ampule po 75 mg, a to odděleně, každá injekce do jiného hýžďového svalu v intervalu několika hodin mezi jednotlivými aplikacemi. Jako alternativní řešení je možné kombinovat jednu ampuli Dolmina inj (75 mg) s ostatními lékovými formami diklofenaku až do celkové maximální dávky 150 mg.

Při záchvatech migrény je pro aplikaci Dolminy inj. dosud omezené množství klinických údajů, doporučuje se proto zahájit léčbu co nejdříve injekcí 75 mg (1 ampule), a pokud to stav pacienta vyžaduje, podávat dále perorální formy a to až do dávky 100 mg za den.

První den nesmí celková dávka překročit 175 mg.

Intravenózní infuze

Dolmina inj se nesmí podávat ve formě intravenózního bolusu.

Intravenózní infuze musí být připravena bezprostředně před aplikací. Dolmina inj se smí ředit pouze fyziologickým roztokem nebo 5% glukózy, které obsahují bikarbonát sodný (viz bod 6.6).

Doporučují se dvě alternativní dávkovací schémata:

K léčbě středně těžkých a těžkých pooperačních bolestivých stavů se podává infuzí 75 mg diklofenaku kontinuálně po dobu 30 minut až 2 hodin. Je-li to nezbytné, je možné za několik hodin dávku opakovat, ale celková dávka by neměla překročit dávku 150 mg za 24 hodin.

K prevenci pooperačních bolestivých stavů, se doporučuje ihned po operačním výkonu aplikovat nárazovou dávku 25 až 50 mg v intervalu 15 minut až 1 hodiny a následnou kontinuální infuzí 5 mg/hodinu až do maximální doporučené denní dávky 150 mg diklofenaku.

Starší pacienti a pacienti s renálním a/nebo hepatálním postižením

U těchto osob není nutná úprava dávkování jinak, než jak je popsáno v bodě 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití.

Děti a mladiství

Přípravek se nedoporučuje používat u dětí a mladistvých vzhledem k síle přípravku.

4.3 Kontraindikace

- Hypersenzitivita na léčivou látku, disiřičitan sodný nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bode 6.1.

- Přecitlivělost na kyselinu acetylsalicylovou a ostatní nesteroidní antiflogistika, projevující se jako astma, urtikárie a jiné alergické reakce.

- Aktivní gastrointestinální krvácení, ulcerace, perforace.

- Anamnesticky gastrointestinální krvácení nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními antirevmatiky.

- Anamnesticky rekurentní peptický vřed/hemoragie (dvě nebo více epizod prokázané ulcerace nebo krvácení).

- Stávající městnavé srdeční selhání (NYHA II-IV), ischemická choroba srdeční, periferní arteriální onemocnění a/nebo cerebrovaskulární onemocnění.

- Závažné srdeční selhání.

- Závažná porucha funkce ledvin a/nebo jater.

- Třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.6 Těhotenství a kojení).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Dolmina inj by neměl být podáván společně s jinými nesteroidními antirevmatiky včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy.

Nežádoucí účinky lze minimalizovat podáváním nejmenší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků.

Podobně jako jiná NSA může diklofenak vzhledem ke svým farmakodynamickým vlastnostem maskovat příznaky a projevy infekčních onemocnění.

U starších pacientu je zvýšený výskyt nežádoucích účinků, zejména gastrointestinálního krvácení a perforací, které mohou být fatální (viz bod 4.8).

Gastrointestinální účinky

Gastrointestinální krvácení, ulcerace a perforace, které mohou být fatální, byly hlášeny u všech nesteroidních antirevmatik kdykoli během léčby, s varujícími příznaky ale i bez nich, i bez předchozí anamnnézy závažných gastrointestinálních příhod. Riziko gastrointestinálního krvácení, ulcerací a perforací stoupá se zvyšující se dávkou přípravku, u pacientů s anamnézou peptického vředu, zejména pokud byl komplikován krvácením nebo perforací (viz bod 4.3), a u starších osob. Tito pacienti by měli zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou.

U pacientů se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků, mezi něž patří i pacienti dlouhodobě léčení acetylsalicylovou kyselinou v antiagregačních dávkách nebo jinými léky zvyšujícími gastrointestinální riziko (viz dále a bod 4.5), je vhodné zvážit současné podávání protektivních látek (např. misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy).

Pacienti s anamnézou gastrointestinální toxicity, obzvláště ve starším věku, musí být poučeni, aby včas hlásili všechny neobvyklé gastrointestinální příznaky (zejména gastrointestinální krvácení), především na počátku léčby.

Obzvláštní opatrnost je doporučována u pacientů užívajících konkomitantní léčbu, která by mohla zvyšovat riziko ulcerací nebo krvácení (např. orálně podávané kortikosteroidy, antikoagulancia jako warfarin, SSRI nebo antiagregancia jako kyselina acetylsalicylová (viz bod 4.5).

Pokud se během léčby přípravkem Dolmina inj objeví gastrointestinální vředy nebo krvácení, musí být léčba ukončena.

Nesteroidní antirevmatika musí být podávána s opatrností pacientům s gastrointestinálními chorobami v anamnéze (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), protože jejich stav se může touto léčbou zhoršit (viz bod 4.8).

Kardiovaskulární a cerebrovaskulární účinky

Je třeba poučit a monitorovat pacienty s anamnézou hypertenze a/nebo mírného až středně těžkého srdečního selhání, protože v souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny případy retence tekutin a edémů.

Pacienti s významnými rizikovými faktory pro vznik kardiovaskulárních příhod (např. hypertenze, hyperlipidémie, diabetes melitus, kouření) mohou být léčeni diklofenakem pouze při pečlivém zvážení. Protože se kardiovaskulární riziko diklofenaku může zvyšovat s dávkou a délkou léčby, je nutno podávat nejnižší účinné dávky po nejkratší možnou dobu. Pacientovu potřebu symptomatické úlevy a jeho odezvu na léčbu je nutné pravidelně vyhodnocovat.

Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání diklofenaku, obzvláště ve vysokých dávkách (150 mg denně) a po dlouhou dobu, může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. IM nebo iktů).

Podávání diklofenaku je třeba pečlivě zvážit u pacientů se špatně kompenzovanou hypertenzí, kongestivním srdečním selháním, ICHS, onemocněním periferních tepen a/nebo cerebrovaskulárním onemocněním. Obdobně je třeba zvažovat zahájení dlouhodobé léčby u pacientů s rizikovými faktory pro kardiovaskulární choroby (např. hypertenze, hyperlipidémie, diabetes mellitus, kouření).

Kožní reakce

Velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě nesteroidními antirevmatiky hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly fatální, včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy (viz bod 4.8). Těmito reakcemi jsou nejvíce ohroženi pacienti na počátku léčby, začátek reakce se nejčastěji objevuje během prvního měsíce léčby.

Dolmina inj musí být vysazena při prvních známkách výskytu vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných příznaků hypersensitivity.

Jaterní účinky

Přísný lékařský dohled je vyžadován, jestliže je Dolmina předepsán pacientům se zhoršenou jaterní funkcí, protože může dojít k exacerbaci tohoto onemocnění.

Stejně tak jako u jiných NSA, tak i u diklofenaku, může dojít ke zvýšení hodnot (jedné nebo více) jaterních enzymů. Z bezpečnostních důvodů je nutné při delší léčbě Dolminou pravidelně monitorovat jaterní funkce. Přípravek Dolmina je nutné vysadit v případech, kdy přetrvávají nebo se zhoršují abnormální hodnoty jaterních testů, objeví se známky a příznaky vznikajícího jaterního onemocnění nebo se objeví další příznaky (jako např. eozinofilie, exantém). Hepatitida může vzniknout v souvislosti s užíváním diklofenaku bez prodromálních příznaků. Pozornost je třeba věnovat pacientům s jaterní porfyrií, kteří užívají přípravek Dolmina, protože léčbou u nich může dojít k vyvolání záchvatu.

Renální účinky

Jelikož byly u pacientů léčených NSA včetně diklofenaku hlášeny otoky a retence tekutin, je třeba věnovat zvláštní pozornost a péči pacientům s poruchou srdeční, poruchou renálních funkcí, hypertenzí, starším pacientům a těm, kteří jsou léčeni diuretiky nebo přípravky, které mohou významně poškodit funkci ledvin a pacientům, kde z jakéhokoliv důvodu dochází k depleci extracelulární tekutiny, např. před a po větších chirurgických výkonech (viz bod 4.3 Kontraindikace).V těchto případech je nutné z bezpečnostních důvodů monitorování renálních funkcí. Po přerušení léčby následuje návrat do předléčebného období.

Hematologické účinky

Během dlouhodobé léčby přípravkem Dolmina je nutné (stejně tak jako i u jiných NSA) kontrolovat krevní obraz.

Jako jiná NSA, tak i přípravek Dolmina může přechodně inhibovat krevní srážlivost. Pacienti s poruchami hemostázy musejí být pečlivě monitorováni.

Astma

Zvláštní pozornosti je třeba věnovat pacientům trpícím astmatem, sezónní alergickou rhinitidou, otoky nosní sliznice (např. nosní polypy), chronickou obstrukční plicní nemocí nebo chronickou infekcí respiračního traktu (zvláště je-li spojena s příznaky podobnými alergické rhinitidě), reakcemi na NSA jako je exacerbace astmatu (takzvané analgetické astma), Quinckeho edémem nebo kopřivkou, u kterých jsou tyto obtíže četnější než u ostatních pacientů. Toto se vztahuje také na pacienty, kteří jsou alergičtí na některou pomocnou látku projevující se např. kožní reakcí, pruritem nebo kopřivkou.

Přípravek obsahuje 120 mg benzylalkoholu ve 3 ml injekčního roztoku.

Disiřičitan sodný obsažený v injekčním roztoku může v jednotlivých případech způsobit těžké alergické reakce.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Následující interakce zahrnují ty, které byly pozorovány při užívání přípravku Dolmina inj a nebo jiných lékových forem obsahujících diklofenak.

Lithium - Pokud je současně podáván dikolofenak s přípravky obsahujícími lithium, může zvýšit jejich plazmatickou koncentraci. Hladinu lithia v séru je třeba monitorovat.

Digoxin - Pokud je současně podáván diklofenak s přípravky obsahujícími digoxin, může zvýšit jejich plazmatickou koncentraci. Hladinu digoxinu v séru je třeba monitorovat.

Kyselina acetylsalicylová - Současné podávání kyseliny acetylsalicylové vede ke snížení plazmatické koncentrace diklofenaku a není proto účelné. Nezvyšuje terapeutickou účinnost a zvyšuje výskyt nežádoucích reakcí.

Diuretika a antihypertenziva - Tak jako u jiných NSA současné podávání diklofenaku s diuretiky nebo antihypertenzivy (např. betablokátory, ACE inhibitory) může snížit jejich antihypertenzivní účinek. Z tohoto důvodu je potřebná opatrnost při podávání pacientům, zejména starším osobám, a je třeba pravidelně provádět kontrolu krevního tlaku. Pacienti musejí být přiměřeně hydratováni a je třeba zvážit sledování renálních funkcí po zahájení léčby a v jejím průběhu, zvláště pak u diuretik a ACE inhibitorů z důvodů zvýšeného rizika nefrotoxicity.

Současná léčba kalium šetřícími diuretiky může souviset se vzestupem hladin draslíku v séru. Při kombinaci s triamterenem bylo pozorováno akutní renální selhání.

Proto je tedy třeba opakovaně sledovat hladiny draslíku v séru (viz bod 4.4).

Ostatní NSA a kortikosteroidy - Současné podávání diklofenaku a jiných systémových nesteroidních antirevmatik nebo kortikosteroidů může zvýšit výskyt nežádoucích gastrointestinálních účinků (viz bod 4.4).

Antikoagulancia a přípravky proti srážení krve - Opatrnost je doporučena při současném podávání těchto přípravků z důvodů vyššího rizika krvácení (viz bod 4.4).

I když klinická sledování tomu nenasvědčují, existují ojedinělé zprávy o zvýšeném riziku krvácení při současném podávání diklofenaku a antikoagulancií. Doporučuje se pečlivé sledování pacientů s touto léčbou.

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)

Současné podávání systémových nesteroidních antirevmatik, včetně diklofenaku, spolu s inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu může zvýšit riziko gastrointestinálního krvácení (viz bod 4.4).

Antidiabetika - Klinické studie prokázaly, že diklofenak může být podáván současně s perorálními antidiabetiky, aniž by ovlivnil jejich klinické působení. Nicméně existují ojedinělé případy jak hypoglykemií, tak hyperglykemií při současném užívání diklofenaku, které vyžadovaly změny v dávkování antidiabetik. Proto je doporučeno preventivní monitorování hladiny glukózy v krvi.

Metotrexat - Diklofenak může inhibovat tubulární renální clearance metotrexátu, čímž může zvyšovat hladinu metotrexátu. Opatrnosti je třeba, pokud jsou nesteroidní protizánětlivé léky, včetně diklofenaku, podávány méně než 24 hodin před nebo po léčbě methotrexatem, jelikož může dojít ke zvýšení koncentrace methotrexatu v krvi a tím i jeho toxicity.

Cyklosporin - Působením diklofenaku, tak jako i jiných nesteroidních protizánětlivých léků na renální prostaglandiny, může dojít ke zvýšení nefrotoxicity cyclosporinu. U pacientů užívajících cyklosporin by mělo být zvoleno nižší dávkování diklofenaku.

Chinolony - Existují ojedinělé případy výskytu křečí, které by mohly být způsobeny současným podáváním chinolonů a NSA.

Fenytoin - Při současném podávání fenytoinu a diklofenaku se doporučuje monitorování plazmatických hladin fenytoinu vzhledem k očekávanému zvýšení expozice fenytoinu.

Cholestipol a cholestyramin - Tyto látky mohou způsobit opožděnou nebo sníženou absorpci diklofenaku. Proto se doporučuje podávat diklofenk nejméně hodinu před nebo 4-6 hodin po podání cholestipolu/cholestyraminu.

Silné inhibitory CYP2C9 - Opatrnost je doporučena při současném podávání diklofenaku se silnými inhibitory CYP2C9 (jako sulfinpyrazon a vorikonazol), které může způsobit významný vzestup vrcholových plazmatických koncentrací a expozice diklofenaku inhibicí metabolizmu diklofenaku.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Inhibice syntézy prostaglandinů může nepříznivě ovlivňovat těhotenství a/nebo vývoj embrya či plodu. Údaje z epidemiologických studií poukazují na zvýšené riziko potratu, malformací srdce a gastroschisis po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v začátcích těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací bylo zvýšené z méně než 1 % na přibližně 1,5 %. Riziko se zvyšuje s dávkou a délkou terapie. U zvířat podávání inhibitorů syntézy prostaglandinů ukázalo zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a embryofetální letalitu. Navíc u zvířat, které dostávaly během organogenezy inhibitory syntézy prostaglandinů, byla popsaná zvýšená incidence různých malformací, včetně kardiovaskulárních. Pokud to není jednoznačně nevyhnutelné, Dolmina se nemá podávat během prvního a druhého trimestru gravidity. Pokud Dolminu užívá žena, která se snaží otěhotnět, nebo během prvního a druhého trimestru gravidity, má užívat nízké dávky a léčba má být co nejkratší.

Během třetího trimestru gravidity mohou všechny inhibitory syntézy prostaglandinů vystavit plod:

- kardiovaskulární toxicitě (s předčasným uzávěrem ductus arteriosus a pulmonární hypertenzí);

- renální dysfunkci, která může progredovat do poškození ledvin s oligohydramnion; matku a plod na konci těhotenství:

- možnému prodloužení doby krvácení, antiagregačnímu účinku, který se může vyskytnout i po velmi nízkých dávkách;

- inhibici kontrakcí dělohy rezultujících do opožděného nebo prodlouženého porodu.

V důsledku toho je Dolmina kontraindikovaná během třetího trimestru gravidity.

Kojení - Diklofenak přechází do mateřského mléka, avšak v tak malém množství, že není příliš pravděpodobné ovlivnění kojeného dítěte. Navíc má krátký biologický poločas, riziko kumulace v organismu je minimální. Podávání kojící matce, zejména dlouhodobé, musí být však vždy zhodnoceno lékařem. Pokud kojící matka užívá diklofenak, měla by kojit vždy až s odstupem několika hodin od užití a po dobu léčby zvýšeně sledovat možné změny v projevech dítěte a v případě potíží se včas poradit s pediatrem.

Fertilita - Užívání diklofenaku může poškodit ženskou fertilitu a není doporučeno u žen, které se snaží otěhotnět. Poškození je reverzibilní a odezní po ukončení terapie. U žen, které mají problémy s početím, nebo které jsou vyšetřovány pro infertilitu, by mělo být zváženo přerušení podávání diklofenaku.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Užívání přípravku nemá vliv na snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. Pacienti, u kterých se při léčbě objeví některé nežádoucí účinky jako únava, závratě, nebo poruchy vidění by neměli řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

- Infekce a infestace - Absces v místě vpichu (Velmi vzácné)

- Poruchy imunitního systému - Hypersenzitivita, anafylaktické a anafylaktoidní
reakce včetně hypotenze a šoku (Vzácné)

- Angioneurotický edém zahrnující otoky obličeje (Velmi vzácné)

- Psychiatrické poruchy - Dezorientace, deprese, nespavost, noční můry, podrážděnost, psychotické reakce (Velmi vzácné)
- Poruchy nervového systému - Bolesti hlavy, závratě (Časté)

- Ospalost (Vzácné)

- Parestezie, poruchy paměti, křeče, úzkost, třes,
poruchy chuti, mozková příhoda,Aseptická meningitida se ztuhlostí šíje, bolestmi hlavy, nauzeou, zvracením, horečkou nebo poruchou vědomí. Tato reakce se může vyskytnout častěji u pacientů s autoimunitním onemocněním (systémový lupus erythematodes, kolagenózy apod.) (Velmi vzácné)

- Poruchy oka - Poruchy oka, Poruchy zraku, rozmazané vidění, diplopie (Velmi vzácné)

- Poruchy ucha a labyrintu - Závratě (Časté)

- Tinitus, porucha sluchu (Velmi vzácné)

- Srdeční poruchy - Palpitace, bolest na hrudi, srdeční selhání, infarkt myokardu (Velmi vzácné)

- Cévní poruchy - Hypertenze, vaskulitida (Velmi vzácné)

- Respirační, hrudní a mediastinální poruchy - Astma včetně dušnosti (Vzácné)

- Pneumonie (Velmi vzácné)

- Gastrointestinální poruchy - Nauzea, zvracení, průjem, dyspepsie, epigastrická bolest, plynatost, nechutenství (Časté)

- Gastritida, gastrointestinální krvácení, hemateméza, krvavý průjem, melena, peptický vřed s nebo bez krvácení nebo perforací (Vzácné)

- Kolitida (včetně hemoragické kolitidy a exacerbace ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby), zácpa,stomatitida (včetně ulcerózní stomatitidy), glositida,poškození jícnu, diafragma-like střevní striktury,
pankreatitida (Velmi vzácné)

- Poruchy jater a žlučových cest - Zvýšení hodnot aminotransferáz (Časté)

- Hepatitida, žloutenka, poškození jater (Vzácné)

- Fulminantní hepatitida, nekróza jater, selhání jater (Velmi vzácné)

- Poruchy kůže a podkožní tkáně - Vyrážka (Časté)

- Kopřivka (Vzácné)

- Bulózní erupce, ekzém, erytém, multiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom, akutní toxická epidermolýza (Leyellův syndrom), exfoliativní dermatitida, vypadávání vlasů, fotosenzitivní reakce,
purpura alergická purpura, pruritus (Velmi vzácné)

- Poruchy ledvin a močových cest - Akutní selhání ledvin, hematurie, proteinurie, nefrotický syndrom, intersticiální nefritida, papilární nekróza (Velmi vzácné)

- Celkové poruchy a reakce v místě aplikace - Reakce v místě vpichu, bolestivost a zduření v místě vpichu (Časté)

- Edém, nekróza v místě vpichu (Vzácné)

- Absces (Velmi vzácné)

V souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny edémy, hypertenze a srdeční selhání.

Klinické studie a epidemiologická data konzistentně poukazují na zvýšené riziko arteriálních trombotických příhod (například infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda) spojené s užíváním diklofenaku, zejména ve vysokých dávkách (150 mg denně) a při dlouhodobé léčbě (viz body 4.3 a 4.4 Kontraindikace a Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

4.9 Předávkování

Typický klinický obraz akutního předávkování není znám. Předávkování způsobuje potíže jako je zvracení, gastrointestinální krvácení, průjem, závrať, tinitus nebo křeče. V případě otravy může dojít k akutnímu selhání ledvin nebo k poškození jater.

Specifická terapie, jako je forsírovaná diuréza, dialýza nebo hemoperfuze, není významná.

Doporučuje se léčba komplikací - jako je hypotonie, křeče, selhání ledvin, útlum respirace, dráždění GIT symptomaticky a podpůrně.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva,deriváty kyseliny octové a příbuzná léčiva.

ATC kód: M01AB05

Diklofenak je derivát kyseliny fenyloctové. Blokádou cyklooxygenázy tlumí syntézu prostaglandinů a dalších mediátorů zánětu. Má protizánětlivé, analgetické a antipyretické účinky.

Pozitivně ovlivňuje syntézu makromolekul pojivové tkáně, mimoto tlumí agregaci trombocytů.

Protizánětlivé působení se projeví až při použití vyšších dávek aplikovaných po dobu několika dnů.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce - Po intramuskulárním podání je maximální plazmatické koncentrace dosaženo za 10 až 20 minut po aplikaci. Při podání 75 mg diklofenaku v nejméně 2hodinové intravenózní infuzi, je průměrná plazmatická koncentrace asi 1,9 mikrogramů/l (5,9 mikromol/l). Při kratší době infuze je sice dosaženo vyšší plazmatické koncentrace, zatímco při dlouhodobé infuzi odpovídá plateau koncentrace rychlosti infuze ještě za 3 až 4 hodiny.

Distribuce - Diklofenak se výrazně váže na plazmatické bílkoviny (99,7 %). Maximální koncentrace v synoviální tekutině jsou za 2 - 4 hodiny po dosažení maximálních plazmatických koncentrací.

Biotransformace a vylučování - Diklofenak se převážně metabolizuje v játrech. Metabolity se po konjugaci s kyselinou glukuronovou vylučují močovými cestami (65 %) a žlučí (35 %). Při poruše funkce jater a ledvin ani u starých osob není eliminace porušena.

Plazmatický eliminační poločas jsou 2 hodiny, synoviální eliminační poločas je 3x delší než plazmatický.

Diklofenak proniká placentární bariérou a vylučuje se mateřského mléka.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Akutní toxicita (LD50) p.o. - u myší 390 mg/kg u potkanů 150 mg/kg

s.c. - u myší 245 - 271 mg/kg

i.v. - u myší 57 - 77 mg/kg

u potkanů 64 - 75 mg/kg

u psů 100 mg/kg

Podle provedených předklinických studiích akutní a chronické toxicity, genotoxicity, mutagenicity a karcinogenity nepředstavoval diklofenak v předpokládaném terapeutickém dávkování zvláštní riziko u lidí. Dlouhodobé studie karcinogenity u potkanů v dávkách až 2 mg/kg/den neukázaly zvýšenou incidenci tumorů; v řadě studií nebyl zjištěn mutagenní potenciál.

U potkanů byly toxické dávky spojovány s dystocií, prodlouženou gestací, snížením fetálního přežití a intrauterinní vývojovou retardací. Mírný účinek diklofenaku na fertilitu a porod stejně tak jako na uzávěr ductus arteriosus in utero je farmakologickým důsledkem této třídy inhibitorů syntézy prostaglandinů.

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Mannitol, disiřičitan sodný (E223), propylenglykol, benzylalkohol, voda na injekci, roztok hydroxidu sodného, kyselina octová.

6.2 Inkompatibility

Existuje pravidlo, že Dolmina inj nesmí být přidávána k jiným injekčním roztokům.

Injekční roztok Dolmina inj se smí míchat pouze s injekčními roztoky, jako je fyziologický roztok s přidaným bikarbonátem sodným nebo roztok 5% glukózy s přidaným bikarbonátem sodným, který slouží jako aditivum. Pokud by byly použity tyto roztoky bez bikarbonátu sodného mohlo by to vést ke vzniku přesyceného roztoku, tím k možnosti tvorby krystalů nebo precipitaci. Proto se nesmí používat jiné, než tyto doporučené roztoky.

6.3 Doba použitelnosti

4 roky

Intravenózní infuze musí být zahájena bezprostředně po přípravě infuze. Připravený roztok nesmí být skladován.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Druh obalu: ampule z bezbarvého skla, vhodná vložka s přepážkami, krabička.

Velikost balení: 5 ampulí po 3 ml.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Dolmina inj může být aplikována hluboko intramuskulárně do horního kvandrantu gluteálního svalu nebo intravenozně, pomalou intravenozní infuzí, po naředění dle následujícího návodu:

V závislosti na předpokládané době infuze se smísí příslušné množství 100 až 500 ml fyziologického roztoku (0,9%) nebo roztok 5% glukózy s injekčním roztokem bikarbonátu sodného (0,5 ml 8,4% nebo 1,0 ml 4,2%, nebo odpovídající množství odlišné koncentrace), který byl odebrán z čerstvě otevřeného zásobního roztoku. K tomuto roztoku se přidá obsah jedné ampule přípravku Dolmina inj. Smí být použit pouze čirý roztok, pokud se objeví krystaly nebo precipitatce, infuze nesmí být použita. Připravená infuze nesmí být skladována. Intravenózní infuze musí být zahájena okamžitě po jejím připravení.

 

69,-S DPH:
Mesocain gel 1x20g/200mg
Mesocain gel 1x20g/200mg

Jedná se o léčivý přípravek, který dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je dostupný na základě lékařského předpisu, nebo žádanky o léčiva.

Mesocain
Uretrální gel
trimecaini hydrochloridum/carbethopendecinii bromidum
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
20 g gelu obsahuje trimecaini hydrochloridum 200 mg a carbethopendecinii bromidum 40 mg.
Pomocná látka se známým účinkem: methylparaben.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
Uretrální gel
Popis přípravku: čirý, průhledný gel.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Zlepšení klouzavosti zaváděných cévek, prevence bolesti při instrumentálním urologickém vyšetření (anestezie sliznice močové trubice před dilatací cévkováním) ap.
4.2 Dávkování a způsob podání
Přípravek je vhodný pro dospělé, děti i mladistvé.
Po očištění vnějšího ústí močové trubice a glans penis antiseptickým roztokem se aplikátorem instiluje gel přímo z tuby do močové trubice. Případnému zpětnému vytékání gelu lze zabránit nasazením svorky na penis, podvázáním obvazem nebo manuální kompresí.
4.3 Kontraindikace
Hypersenzitivita na trimekain-hydrochlorid, karbethopendecinium-bromid nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
Alergie na anestetikum nebo antiseptikum.                                                                                                                                Primární poranění a hnisavé procesy v močové trubici a jejím okolí.
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Přípravek se může použít i u nemocných přecitlivělých na prokain.
Přípravek obsahuje methylparaben, který může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Interakce nejsou známy.
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
Přípravek se může používat v těhotenství a v průběhu kojení.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Přípravek patří do skupiny léků s nepravděpodobným ovlivněním pozornosti.
4.8 Nežádoucí účinky
V následující tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky trimekainu rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA s uvedením frekvence výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (1/100 až <1/10); méně časté (1/1 000 až <1/100); vzácné (1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit):
MedDRA třídy orgánových systémů
Frekvence
Nežádoucí účinek
Cévní poruchy vzácné hypotenze
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy vzácné bronchospazmus
Gastrointestinální poruchy vzácné zvýšená střevní peristaltika
Poruchy kůže a podkožní tkáně vzácné Quinckeho edém, svědivý exantém, lokální přecitlivělost projevující se zarudnutím sliznice
Projevy přecitlivělosti na léčivé látky se vzácně mohou vyskytnout jen při vstřebání větších množství léčivých látek.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
4.9 Předávkování
Předávkování přípravkem v gelové lékové formě není aktuální. Při vstřebání většího množství přípravku Mesocain může dojít k místní přecitlivělosti projevující se zarudnutím sliznice.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: lokální anestetikum a antiseptikum
ATC kód: N01BB
Mechanizmus účinku gelové lékové formy nebyl popsán.
5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Studie s topickou lékovou formou sledující průnik do systémové cirkulace nebyla realizována. Systémové účinky při lokální aplikaci nebyly pozorovány.
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
V preklinických experimentech se testovala slizniční dráždivost gelu obsahujícího 1% trimecaini hydrochloridum a 0,2 % carbethopendecinii bromidum (bez methylparabenu) na spojivkovém vaku králíků. U žádného králíka nebylo pozorováno podráždění. Během preklinických a klinických zkoušek přípravku bez methylaparbenu nebyly u žádného pacienta pozorovány lokální ani celkové nežádoucí účinky.
Konzervační látka methylparahydroxybenzoate, přidána z důvodu zvýšení kvality produktu a rozšíření antimikrobiální účinnosti na celou škálu grampozitivních i gramnegativních bakterií, je široce používané konzervans u přípravků pro dermální použití a je pacienty dobře snášena.
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1 Seznam pomocných látek
Hyetelosa
Methylparaben (E218)
Čištěná voda
6.2 Inkompatibility
Neuplatňuje se.
6.3 Doba použitelnosti
2 roky
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Chraňte před mrazem.
6.5 Druh obalu a obsah balení
Hliníková tuba s plastovým šroubovacím uzávěrem a plastovým šroubovacím aplikátorem, krabička.
Velikost balení: 20 g
6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním
Uretrální podání.
Po očištění vnějšího ústí močové trubice a glans penis antiseptickým roztokem se aplikátorem instiluje gel přímo z tuby do močové trubice. Případnému zpětnému vytékání gelu lze zabránit nasazením svorky na penis, podvázáním obvazem nebo manuální kompresí.
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO
01/013/73-S/C
9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
26.1.1973/4.12.2013
10. DATUM REVIZE TEXTU
10.2.2014

78,-S DPH:
Mesocain inj.10x10ml 1%
Mesocain inj.10x10ml 1%

Jedná se o léčivý přípravek, který dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je dostupný na základě lékařského předpisu, nebo žádanky o léčiva.

Farmakodynamické vlastnosti

Trimekain patří k anestetikům amidové skupiny, která vyvolávají méně alergických reakcí než anestetika esterová. Zkřížená přecitlivělost mezi oběma skupinami není. Trimekain vyvolává blokádu vzniku a vedení bolestivých podnětů i dalších centripetálních vzruchů, vznikajících tlakem, tahem, teplem apod. Jeho krátkodobý antiarytmický vliv nelze zdůvodnit zvýšením fibrilačního prahu. Je výrazně lipofilní.
Farmakokinetické vlastnosti
Anestetický účinek nastupuje po podání do 15 minut a trvá 60 - 90 minut.
Trimekain je metabolizován v játrech a vylučuje se ledvinami z 10 % nezměněn, z 90 % ve formě metabolitů.
Biologický poločas v organizmu je přibližně 90 minut. Léčivá látka prochází hematoencefalickou a placentární bariérou.
Kyselé pH tkáně při zánětu snižuje jeho účinnost, alkalémie jeho působení mírně umocňuje.
Inkompatibility
Mesocain 1 % se nesmí mísit s jinými injekčními přípravky.
Dávkování při regionální anestezii
Povrchová anestezie
Používá se 1% roztok.
Infiltrační anestezie
Používá se 0,5 % - 1 % roztok. K dosažení nižších koncentrací se ředí izotonickým roztokem NaCl. Je možno přidat adrenalin 1:200 000 (na 100 ml Mesocainu 1 % výsledné koncentrace se přidá 0,5 mg adrenalinu, tj. 0,5 ml adrenalinu o koncentraci 1 mg/ml).
V ředění 0,25 % bez adrenalinu jej lze využít i k modifikovaným vagosympatickým blokádám podle Višněvského.
Svodná anestezie
Používá se 1 % roztok s případnou přísadou adrenalinu 1:200 000. Jako přísadu lze při spinální anestezii zvolit i dihydroergotamin. Lze jej kombinovat i s přípravky jiných skupin, jak je uvedeno v odstavci o interakcích.
Při použití u dětí je maximální dávka anestetika je 7 mg/kg tělesné hmotnosti.
U dětí je možné provádět svodnou anestezii přibližně od věku 3 - 4 let. Vždy je třeba individuálně posoudit, zda je dítě schopno daný typ zákroku zvládnout.
Dávkování při systémovém (intravenozním) podání
Profylaxe a terapie komorových arytmií
Úvodem se podá 50 - 100 mg (5 - 10 ml 1% roztoku) pomalu (2 - 5 minut) i.v. Následuje dlouhodobá infúze 0,1% roztoku (500 mg Mesocainu/500 ml nosné infúze) rychlostí 1 - 4 mg (1 - 4 ml)/min. podle reakce pacienta. Maximální dávka je 300 mg/hod.
Při kardiopulmocerebrální resuscitaci při opakující se komorové fibrilaci se podává dávka 1 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. před opakovanou defibrilací.
Při akutním infarktu myokardu se v případech, kdy nejde o AV blok, bradykardii a o šokový stav, podává profylakticky 100 mg Mesocainu (10 ml 1 % roztoku) pomalu i.v. Podle délky přednemocničního transportu lze úvodní dávku doplnit 300 mg (30 ml 1 % roztoku) intramuskulárně.
Před tracheální intubací lze podat 3 - 5 minut předem 50 mg i.v. jako jednorázovou profylaktickou dávku, chránící exponované pacienty před systémovou a nitrolební hypertenzní reakcí.
Ke zklidnění bronchomotorické reakce lze v tryskovém nebulizátoru zmlžit 4 - 5 ml roztoku k inhalaci.
Strana 5 (celkem 5)
Léčba předávkování:
Mírné excitační příznaky reagují příznivě na diazepam i.v. V závažných případech křečí je indikována navíc svalová relaxace s umělou ventilací. Hypotenze reaguje příznivě na doplnění kolujícího objemu rychlou infúzí, na efedrin, popř. dihydroergotamin jednorázově nebo na dopamin v infúzi. Při náhlé zástavě oběhu se zahájí kardiopulmocerebrální resuscitace.

268,-S DPH:
Nitroglycerin orm.tbl.slg.20x0.5mg Slovakofarma
Nitroglycerin orm.tbl.slg.20x0.5mg Slovakofarma

Jedná se o léčivý přípravek, který dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je dostupný na základě lékařského předpisu, nebo žádanky o léčiva.

NITROGLYCERIN-SLOVAKOFARMA
sublinguální tablety
glyceroli trinitras

Mechanismus účinku přípravku Nitroglycerin-Slovakofarma (nitroglycerinu) spočívá v uvolnění oxidu dusnatého v cévní stěně, jeho reakci s příslušným cílovým místem (tzv. receptorem) a následné vazodilataci (tj. rozšíření cév).
Sublinguální tablety Nitroglycerin-Slovakofarma se používají k přerušení, případně ke krátkodobé prevenci jednotlivých záchvatů anginy pectoris a u stavů s rizikem záchvatů anginy pectoris (stres nebo fyzická zátěž).
U čerstvého infarktu myokardu se může nitroglycerin použít k vazodilatační terapii na jednotkách intenzivní péče za předpokladu náležitého monitorování. Akutní nedostatečnost levého srdce. Spasmus koronárních cév vyvolaný katetrizací při koronarografii.

Neužívejte přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma, když:

- jestliže jste alergický/á na léčivou látku nitroglycerin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- při zraněních hlavy a zvýšeném nitrolebním tlaku,
- jestliže užíváte sildenafil, tadalafil nebo vardenafil (na léčbu poruchy erekce u mužů),
- při onemocnění srdce jako je hypertrofická kardiomyopatie (zvětšení srdeční svaloviny),
- při šokových a kolapsových stavech,
- při nízkém krevním tlaku se systolickým tlakem nižším než 90 mm Hg,
- při ortostatických poruchách a srdeční nedostatečnosti s tzv. nízkými plnícími tlaky,
- při akutním infarktu myokardu s tzv. nízkými plnícími tlaky,
- při závažné anémii (chudokrevnost provázející onemocnění např. chronické záněty, nádory).

37,-S DPH:
Supracain 4% inj.10x2ml
Supracain 4% inj.10x2ml

Jedná se o léčivý přípravek, který dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je dostupný na základě lékařského předpisu, nebo žádanky o léčiva.

Přípravek Supracain 4% se používá při běžných stomatologických zákrocích, jako je vytržení
jednoho nebo více zubů, ošetření vitálních zubů z konzervačních a protetických důvodů,
endodontické ošetření (týkající se zubní dřeně). Dále se aplikuje při chirurgických zákrocích
na parodontu (závěsný aparát zubu), měkkých i tvrdých obličejových tkáních. Používá se jako anestetikum volby pro rizikové pacienty.

179,-S DPH:
Počet produktů na stránku
Právě se nacházíte:   Lékárna Online > Zentiva, a.s., Praha
Produkty za nejvýhodnější ceny Kontaktujte obchodníka
info@fastest.cz
731 956 030
Fax:
Anketa
Líbí se Vám tato anketa?
  • 67 1502x Ano  
  • 26 585x Ne  
  • 6 142x  
Celkem hlasů: 2229
Newsletter


Novinky
Kategorie
Třídění podle výrobců

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality
Cena: 0,-